Задоянчук Артем

Ар­тем на­ро­див­ся у Хмель­ницько­му, але так ста­лось, що нав­чався у ро­сії, звід­ки ро­дом його ма­ма. До Ук­ра­їни по­вер­нувся за­дов­го до по­чат­ку вій­ни, але ще у 2006 ро­ці ви­рі­шив, що жи­ти­ме са­ме тут. Ані ро­дин­ні зв’яз­ки, ані ра­шистсь­ка про­па­ган­да не змог­ли пе­ре­ко­на­ти його в ін­шо­му.

Ар­тем за­роб­ляв на жит­тя не­лег­ко — був різ­но­ро­бом, під­робляв на бу­дів­ниц­тві, про­бу­вав се­бе у під­при­єм­ниц­тві. А ко­ли по­ча­лась ве­ли­ка вій­на, й дня не роз­ду­му­вав, що ро­би­ти да­лі. Вже вве­че­рі 24 лю­то­го ска­зав, що йде во­юва­ти, за­пи­сав­ся до те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни.

Піс­ля пер­ших збо­рів його під­розділ ви­ру­шив на пе­ре­до­ву на До­неч­чи­ну. Бойовий дос­від Ар­те­ма був не­дов­гим, він за­ги­нув на по­чат­ку трав­ня під Слов’янсь­ком. А для Бать­ків­щи­ни цей час був вкрай важ­ли­вим — пер­ші й най­важ­чі мі­ся­ці про­тис­то­ян­ня.

Дов­го Ар­тем був у спис­ку зник­лих без­вісти. Аж че­рез рік ста­ло ві­до­мо, що він за­ги­нув, бо­ро­ня­чи кра­їну.

По со­бі за­ли­шив доб­ру пам’ять і 22 вір­ші, які на­пи­са­ні у різ­ні ро­ки. Ру­ко­пи­си, фо­то си­на зіб­ра­ла ма­ма. А ви­да­ти збір­ку вда­лось зав­дя­ки прог­ра­мі під­трим­ки кни­го­ви­дан­ня та чи­таць­кої куль­ту­ри у Хмель­ницькій місь­кій те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді «Щод­ня чи­тай ук­ра­їнсь­кою».

 

     Задоянчук, Артем.

“Я хочу бачити весну…” [Текст] : поезія / А. Задоянчук, Хмельницька міська рада, Упр. культури і туризму та ін. ;  ред. колегія: І.І. Білик, О.Б. Василишина, Т.Ю. Венгрова, А.О. Войтюк, С.В. Сінькова. — Хмельницький : ФОП Сторожук О.В., 2023. — 48 с. 

У виданні зібрані поезії Артема Задоянчука – воїна та поета. Виданням цієї збірки ми вшановуємо пам’ять Героя-хмельничанина, який віддав своє життя за волю та свободу України у російсько-українській війні.