Правила користування

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Тернопільською обласною бібліотекою для дітей, розроблені у відповідності до Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

1.2. Правила є основним документом, який регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і працівників бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

1.3. Бібліотечний фонд є національним культурним надбанням українського народу, невід’ємною складовою частиною культурної спадщини і перебуває під охороною держави. Бібліотека забезпечує право громадян на бібліотечне обслуговування, рівний доступ до інформаційних ресурсів.

1.4. Бібліотека забезпечує надання основних послуг безкоштовно. Платні послуги надаються згідно з чинним законодавством.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Запис користувачів до бібліотеки здійснюється у Секторі обліку користувачів.

2.2. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт (оригінал) або документ, що його замінює, фотокартку (у разі потреби), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості (персональні дані) для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. У разі зміни місця проживання користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

2.4. Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їхні батьки або інші законні представники.

2.5. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення і отримати дублікат читацького квитка

3. Права користувачів

3.1. Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек (бібліобусів).

3.2. Громадяни України, підприємства, установи та організації мають право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб.

3.3. Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотек здійснюються з додержанням вимог щодо забезпечення фондів бібліотек, а також відповідно до статутів (положень) бібліотек, правил користування бібліотеками.

3.4. Користувачі бібліотек мають право:
відвідувати бібліотеку у відповідності з режимом роботи;

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних) та Інтернет;

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотек, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу, у тому числі з використанням системи електронної доставки документів (ЕДД) (витрати за рахунок користувачів);

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

ксерокопіювати та сканувати документи за умови дотримання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» та з урахуванням фізичного стану та цінності видання;

отримувати доступ до електронних інформаційних ресурсів, а також використовувати місця публічного доступу до глобальної інформаційної мережі, створені в бібліотеці, за умови дотримання відповідних правил користування;

вести пошук в автоматизованому режимі в базах даних створених чи придбаних бібліотекою;

користуватися власними портативними комп’ютерами за умови автономного живлення;

використовувати мобільні телефони поза зоною обслуговування користувачів;

брати участь у культурних заходах, які проводить бібліmотека та у роботі бібліотечних рад;

звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації бібліотеки, щодо покращення організації обслуговування користувачів, відстоювати свої права згідно з чинним законодавством.

3.5. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 15 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів.
Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
Спеціалісти бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

3.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування лише в читальному залі. Видання, включені до Держав,ного реєстру національного культурного надбання, видаються для користування відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDТ).

3.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному бібліотекою.

3.9. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

3.10. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодmоступних та спеціалізованих бібліотеках.

3.11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою (діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди та діти в сім’ях яких є 4 і більше неповнолітніх дітей).

4. Обов’язки користувачів

4.1. Виконувати правила користування бібліотекою та додержуватися режиму її роботи.Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на строк, що визначаєoться бібліотекою. (6 місяців)

4.2. Проходити перереєстрацію користувачів в термін та у відповідності до порядку встановленого бібліотекою.Користувачі, які не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.

4.3. Користувачі повинні дбайливо ставитися до документів бібліотечного фонду, при одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книзі дефекти несе користувач.

4.4. У разі втрати чи пошкодження документів, одержаних з фонду бібліотеки користувач повинен замінити рівноцінними або відшuкодувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування бібліотекою.За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки, або інші законні представники, під наглядом яких він перебуває.

4.5. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

4.6. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

4.7. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власно,сті згідно із законодавством.

4.8. Користувачі несуть відповідальність за шкоду завдану бібліотечному майну відповідно до законодавства.

4.9. Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи з великогабаритними речами (сумками, пакетами) в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння, в неохайному вигляді, з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки- поводиря) до бібліотеки не допускаються.

4.10. Користувачам не дозволяється заходити до службових приміщень, користуватися службовими телефонами, поширювати у бібліотеці листівки, оголошення, рекламні матеріали несанкціоновані адміністрацією бібліотеки.

4.11. Спори, що виникають між користувачами та бібліотекою, вирішуються у порядку визначеному законодавством.

5. Права бібліотеки з обслуговування користувачів

5.1. На підставі Типових правил користування розробляти власні правила користування бібліотекою, вносити до них зміни і доповнення.

5.2. Визначати зміст і конкретні форми роботи відповідно до завдань визначених Статутом (Положенням) бібліотеки. Визначати умови використання бібліотечних фондів та інших інформаційних ресурсів, а також режим доступу до них.

5.3. Вимагати від користувачів виконання Правил користування бібліотекою.

5.4. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

5.5. Надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

5.6. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають історичну цінність або поганий фізичний стан.

5.7. Встановлювати скорочені терміни користування документами підвищеного попиту.

5.8. Встановлювати види і розміри компенсацій за нанесення матеріальних збитків, у т.ч. за пошкодження документів, майна бібліотеки, інформаційної та охоронної систем, псування електронного та іншого обладнання, а також пені за порушення термінів користування документами.3.9. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

5.9. Надавати дозвіл ЗМІ та фізичним особам на проведення фото-, теле- та відеозйомок.

5.10. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни, за умови своєчасного інформування про це користувачів.

5.11. Позбавляти користувачів, які порушують Правила, чи завдають шкоди бібліотечному фонду, майну, права відвідувати бібeліотеку на термін, що визначається нею.

6. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

6.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні.

6.2. Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації та використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

6.3. Дбати про підвищення інформаційної культури користувачів.

6.4. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

6.5. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань та клубів за інтересами.

6.6. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

6.7. Надавати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси у порядку встановленому законодавством.

6.8. Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, здійсненні соціокультурної діяльності.

6.9. Створювати читацькі ради.

6.10. Звітувати перед своїми засновниками, членами Наглядової ради, користувачами бібліотеки та громадськістю.