Скарбничка методиста / Професійні новини / Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах ОТГ

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
Синиця, Н.   Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах ОТГ : [з досвіду роботи б-к Хмельн. обл.] / Н. Синиця // Бібліотечна планета. – 2017. – №4. – С. 8–10. - Бібліогр.: 10 назв.

Говорячи про бібліотеку, ми насамперед акцентуємо увагу на її приміщенні, фондах, технічному  оснащенні,   персоналі,   тобто внутрішніх факторах організації діяльності закладу. Проте бібліотека як відкритий інститут залежить не тільки від цих чинників, а й від зовнішнього середо­вища.

Факторів впливу зовнішнього середовища на ор­ганізації та установи дуже багато. Відомий учений, фахівець з міжнародного маркетингу, автор книги «Основи маркетингу» Ф. Котлер вважає, що зо­внішнє середовище будь-якої організації, установи, підприємства складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, нау­ково-технічних, політичних і факторів культурного середовища [1, с.114].
Зовнішні фактори впливу – це умови і чинники, котрі організація чи установа не може змінити, але повинна постійно враховувати у своїй діяльності.
Вплив зовнішнього середовища значно зростає в умовах децентралізації влади в Україні, створення ОТГ, реформування бібліотечної справи.
Адміністративно-територіальна реформа в нашій країні триває вже третій рік. За цей час, а саме з 25 жовтня 2015 р. по 30 квітня 2017-го, створено 415 ОТГ, які отримали нові повноваження, ресурси, а з ними і можливості зростання рівня якості життя та надання послуг, їх ключовим завданням є заохочення громад до самомобілізації, орієнтації на міс­цевий розвиток, пошук та використання наявного потенціалу. Адже одним із основних завдань ре­форми є сталий розвиток, орієнтований передусім на людину та покращення якості її життя, забезпе­чення комфортного проживання. А високий інтелектуальний рівень жителів у майбутньому має за­безпечити конкурентоспроможність громади.
Бібліотека є складовою громади як центр задово­лення потреб громадян у публічній інформації, фор­мування в них інформаційних мотивів; як інформаційний посередник між владою та громадою; осе­редок популяризації книги та читання, соціокультурний центр тощо.
Рішення про організацію мережі бібліотек у насе­лених пунктах спроможної територіальної громади приймає сама громада, адже вони фінансуються з місцевого бюджету. Разом з тим зростає громадська відповідальність за їх організацію та діяльність. Інформаційні ресурси бібліотек є важливим стратегічним потенціалом суспільства та основою покра­щення різних сфер життя людини, тому турбота ке­рівництва ОТГ про бібліотеки є одночасно турботою про духовний, інтелектуальний і матеріальний роз­виток жителів.
Децентралізація створює нові виклики і ризики для публічних бібліотек. Впливаючи на їх вну­трішню структуру, на організацію надання бібліо­течних послуг в умовах ОТГ, вона разом з тим дає можливість створити бібліотеки, які повністю відпо­відали б потребам громади, адже рівень розвитку цих закладів є одним із провідних факторів, що впливають на загальнокультурний та освітній рі­вень населення.
Великий вплив на організацію, розвиток та ста­новлення бібліотек має законодавчо-правовий фак­тор, тобто правове поле, в якому сьогодні відбува­ється реорганізація діяльності книгозбірень. Сфор­мована в Україні система законодавчих та норматив­но-правових актів визначає цілі, завдання та основні параметри організації діяльності бібліотек. Місцевим громадам надано нові повноваження. Тому в процесі організації бібліотек в ОТГ слід дотримуватись узго­джень законодавства України у сфері адміністра­тивної реформи із законодавством України у сфері культури та бібліотечної справи.
Сформована раніше система законодавчих та нормативно-правових документів змінюється відпо­відно до потреб суспільства. Рішення про органі­зацію мережі, її статус (централізована бібліотечна система, центральна бібліотека, окремі бібліотеки) приймаються органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб громад та відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів.
Хоча ОТГ і надано право самостійно приймати рішення щодо створення на своїй території мережі установ та організацій, але має бути і базис, тобто мінімальні нормативи, стандарти, індикатори кон­тролю, визначені основні напрями та перелік обов'яз­кових послуг, котрі надаються бібліотеками. Поки що діють мінімальні соціальні нормативи забезпе­чення населення публічними бібліотеками в Україні (1997) [2]. Міністерством культури України розро­блено проект «Мінімальний культурний кошик», дія якого спрямована на базовий рівень встановлення і формування мінімальних культурних стандартів для забезпечення соціальних гарантій на рівний доступ до якісного культурного продукту всіх громадян України, незалежно від місця проживання [3].
ОТГ дається право на створення кількох варі­антів функціонування бібліотек за різними моде­лями. Організації роботи щодо надання бібліотеч­них послуг в умовах ОТГ сприяють «Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах об'єднаних територіальних громад», розро­блені Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого) [4]. Отримати методичну допомогу в практичному роз­в'язанні конкретних питань, ознайомитись із кра­щими історіями успіху та кращим досвідом можна у блозі цього закладу «Публічна бібліотека об'єднаної територіальної громади» [5]. Питання організації публічних бібліотек в умовах адміністративної ре­форми неодноразово порушувалося на засіданнях круглих столів у НБУ ім. Ярослава Мудрого, на все­українських науково-практичних конференціях «Бібліотека і книга в контексті часу» [6], на Львівському бібліотечному форумі. Так, на конференції «Модерна бібліотека в мінливому світі», що прохо­дила в рамках VII Львівського бібліотечного форуму (2016), було презентовано програму адвокаційної діяльності УБА «Дієва бібліотека – успішна гро­мада», спрямовану на забезпечення права жителів на отримання якісних сучасних бібліотечних по­слуг, розширення обізнаності кожного мешканця територіальної громади щодо потенціалу і можливо­стей сучасної бібліотеки, підвищення статусу біблі­отекарів у конкретному населеному пункті [7]. Під час роботи студії «Ефективні практики» висвітлюва­лося питання «Організація діяльності бібліотек в об'єднаних територіальних громадах: перші кроки до оптимізації та модернізації (досвід бібліотек Хмельниччини)» [8].
На VII Міжнародній науково-практичній конфе­ренції в смт Славському «Сучасна інформаційно-бі­бліотечна освіта: європейські орієнтири» (2017) учасники працювали, зокрема, над розробленням моделей організації бібліотечних мереж в ОТГ з ура­хуванням європейських стандартів та українських реалій [9].
У Хмельницькій ОУНБ для забезпечення мето­дичної допомоги публічним бібліотекам області в питаннях організації діяльності цих закладів в умо­вах децентралізації створено консультативну ро­бочу групу, до якої ввійшли, крім бібліотечних фа­хівців, працівники Хмельницького офісу реформ. Спільно із зацікавленими організаціями проведено громадські обговорення «Адміністративна реформа і бібліотеки: нові виклики, нові умови, нові рішення», реалізовано проект «Поінформована громада – де­мократична країна», 7 бібліотек області спільно з відділенням УБА реалізовують проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Багато уваги приділяється підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників Хмельниччини з цієї теми. Проведено також літню школу бібліотечного менеджера «Трансформація публіч­них бібліотек в умовах адміністративної реформи» на базі Новоушицької ЦБС. Учасники обговорили важливі питання організації бібліотек, поділилися історіями успіху щодо якісного обслуговування міс­цевого населення, перетворення їх на інформаційні центри громад. На щорічних обласних форумах бі­бліотек краю проводяться «Ярмарки бібліотечних ініціатив», конкурси на кращу практику надання ін­новаційних послуг громаді, бібліоквести тощо.
Не менш важливим чинником зовнішнього сере­довища бібліотек ОТГ є населення (користувачі та потенційні користувачі). Від його кількості, складу, соціально-демографічних характеристик залежить розвиток зовнішнього середовища громади, що впливає на організацію діяльності бібліотеки. Саме населення є замовником і споживачем послуг, і біблі­отека через задоволення його інформаційних потреб бере участь у покращенні життя соціуму (громади). Що більше ресурсів – інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, кадрових – громада надає бі­бліотеці, то якісніше книгозбірня задовольняє інфор­маційні потреби населення. Це дає змогу формувати мережу бібліотек з огляду на потреби і можливості громад. Головним має бути не просто збереження кількості бібліотек, а забезпечення надання якісних послуг, ураховуючи при цьому економічний стан, тобто економічну спроможність утримувати необ­хідну кількість закладів культури.
Станом на серпень 2017 р. в Хмельницькій об­ласті 213 сільських рад з 12 районів об'єднано у 26 ОТГ з різними економічними і соціальними ситуаціями. Це 12 сільських, 11 селищних, 3 міські ОТГ, до яких увійшло 570 населених пунктів (43% тери­торії області). Вони різні за площею, кількістю насе­лених пунктів, чисельністю населення, моделлю організації. Також ці ОТГ мають різний рівень фі­нансової самостійності, різні доходи в розрахунку на одну особу, відмінну кількість бібліотек.
На етапі створення ОТГ книгозбірні було пере­дано громадам,і ці заклади діяли як окремі публічні бібліотеки. Сьогодні здійснюються активні пошуки оптимальних моделей розвитку бібліотек, най-прийнятніших для конкретної ОТГ, ураховуючи її економічні можливості, демографічну ситуацію, від­стань між селами, культурне середовище.
Нині в ОТГ перебувають і працюють 313 біблі­отек, що становить 37,5% від загальної кількості книгозбірень Хмельницької області. Чисельність бі­бліотек в ОТГ різна – від 26 (Чемеровецька селищна ОТГ) до 3 (Розсошанська сільська, Понінківська се­лищна ОТГ).
Моделі організації публічних бібліотек також різні. У двох ОТГ створено ЦБС із філіями. Ці біблі­отечні системи об'єднують 24 (Новоушицька) і 22 (Старосинявська) книгозбірні.
У 6 ОТГ (Волочиська міська, Гуменецька сіль­ська, Дунаєвецька міська, Меджибізька селищна, Полонська міська, Чемеровецька селищна) органі­зовано публічні бібліотеки (юридичні особи) з фі­ліями. Наприклад, спочатку в створену Гуменецьку сільську ОТГ увійшло 13 окремих бібліотек. Пізніше рішенням 20-ї (позачергової) сесії VII скликання Гуменецької сільської ради від 3 травня 2017 р. на базі Гуменецької сільської бібліотеки та бібліотек-філій створено комунальний заклад «Гуменецька публічна бібліотека» з правом юридичної особи. Затверджено структуру закладу, куди ввійшли адміністрація, відділ комплектування та обробки літера­тури, відділ обслуговування з 4 територіальне відо­кремленими структурними підрозділами (пунктами видачі) та 9 відокремлених структурних підрозділів (бібліотек-філій). Затверджено Статут комуналь­ного закладу з визначенням його методичних функцій та Положення про бібліотеки-філії. Крім того, поки існує Кам'янець-Подільська районна бібліо­тека, працівники Гуменецької публічної бібліотеки на її базі проходять навчання з підвищення кваліфі­кації (за погодженням).
У Старосинявському районі створено одну гро­маду, до якої ввійшли всі 45 населених пунктів ра­йону. До об'єднання в районі діяла ЦБС. Рішенням сесії селищної ради зазначену ЦБС прийнято із спільної комунальної власності територіальних громад району у власність Старосинявської селищної ради, затверджено Статут. Мережа, штат, органі­зація бібліотечної справи не змінилися. Нову ре­дакцію Статуту Старосинявської ЦБС затверджено рішенням 4-ї сесії Старосинявської селищної ради № 42 від 2 лютого 2016 р. Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи «Старосинявська ЦБС» проведено в грудні 2016-го.
У Хмельницькому районі методичне забезпе­чення бібліотек ОТГ, оброблення літератури для бі­бліотек 4 об'єднаних територіальних громад – Чорноострівської (11 бібліотек), Гвардійської (8), Лісовогринівецької (8), Розсошанської (3) - здій­снює центральна районна бібліотека, яка утриму­ється з районного бюджету.
За останні два роки в бібліотеках Хмельниччини відбулося чимало змін. Це засвідчив і Ярмарок біблі­отечних ініціатив «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», який пройшов напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у рамках IX облас­ного Форуму бібліотек Хмельниччини «Бібліотек@: знай, мрій, твори» і на якому були представлені кращі історії успіху діяльності бібліотек.

Список використаних джерел

1.  Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1995. – 733 с.
2. Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 30 трав. 1997 р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF (дата звернення: 06.11.2017). – Назва з екрана.
3. Людям дадуть «мінімальний культурний кошик»: КМУ планує до II кварталу 2017 року розробити і затвердити «мінімальний куль­турний кошик» (мінімальні стандарти забезпечення культурними послугами) [Електронний ресурс]. – Текст, дані. – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/lyudyam_dadut_minimalnyy_kulturnyy_koshyk_262037.html (дата звернення: 21.08.2017). – Назва з екрана.
4. Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах об'єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого // Бібліотечному фахів­цю : [сайт]. – Текст, дані. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/download.php?lng=uk&pg=1332 (дата звернення: 21.08.2017). – Назва з екрана.
5.  Публічна   бібліотека  об'єднаної територіальної  громади [Електронний ресурс] : блог /  Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Текст, дані. – Режим доступу: http://oth.nplu.org/ (дата звер­нення: 21.08.2017). – Назва з екрана.
6. Зніщенко М. Об'єднані територіальні громади та їх вплив на формування інноваційних бібліотечних процесів в Україні : (за мате­ріалами X наук.-практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті ча­су») / М. Зніщенко, Н. Острікова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3 (9). – С. 43.
7. Дієва бібліотека – успішна громада!: Програма адвокаційної діяльності Української бібліотечної асоціації на 2017–2021 рр. [Електронний ресурс] / Укр. бібл. асоц. – Текст, дані. – Режим до­ ступу: https://ula.org.ua/252-dokumenti/dokumenti-uba/ (дата звернення: 21.08.2017). – Назва з екрана.
8. Синиця Н. Організація діяльності публічних бібліотек в об'єд­наних територіальних громадах: з досвіду Хмельницького обласного відділення УБА (20.10.2016) [Електронний ресурс] / Н. Синиця. – Текст, дані. – Режим доступу:  https://ula.org.ua/news/3540-orhanizatsiia-diialnosti-publichnykh-bibliotek-v-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromadakh-z-dosvidu-khmelnytskoho-oblasnoho-viddilennia-uba (дата звернення: 07.11.2017). – Назва з екрана.
9.  VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські рієнтири», смт. Славське, 1–4 березня 2017 р. Підсумки   [Електронний ре­сурс].  – Текст, дані. –  Режим доступу: https://ula.org.ua/news/3658-vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-suchasna-informatsiino-bibliotechna-osvita-ievropeiski-oriientyry-smt-slavske-1-4-bereznia-2017-r-pidsumky (дата  звер­нення: 15.08.2017). – Назва з екрана.
10.  Поінформована громада – демократична країна: історії успіху бібліотек Хмельниччини за програмою «Бібліоміст» / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. обл. держадмін., Хмельниц. обл. універс. наук, б-ка ім. М. Островського, Хмельниц. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. – Хмельницький :  Заколодний М. І., 2015. – 68 с.