Скарбничка методиста / Професійні новини / Районні бібліотеки і реформа децентралізації

*** Вітаємо на нашому сайті! ***

 Розколупа, Н.  Районні бібліотеки і реформа децентралізації / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2017. – №4. – С. 6–7.

Реформа децентралізації, котра охоплює дедалі більше громад, кардинально впливає на мережу публічних бібліотек. З огляду на це одним із особливо актуальних питань є перспек­тиви подальшого функціонування районних біблі­отек, адже вже непоодинокими стали випадки пере­дачі їх до комунальної власності об'єднаних терито­ріальних  громад  (ОТГ)   із   втратою   статусу  та функцій.
Такі дії органів місцевого самоврядування нега­тивно впливають на діяльність публічних бібліотек району, адже саме районні бібліотеки здійснюють процеси оброблення та каталогізування фондів, ко­ординують роботу бібліотек відповідного району, надають їм методичну допомогу, збирають та узагальнюють статистичні дані щодо діяльності цих закладів, дбають про професійний розвиток бібліо­текарів. Саме в районних бібліотеках зосереджено найдосвідченіші кадри.
Збереження потенціалу районних бібліотек дасть змогу ефективно організувати бібліотечне об­слуговування в ОТГ.
Пропонуємо кілька варіантів розв'язання цього питання.

I.  У разі об'єднання всіх територіальних громад одного району в одну ОТГ районна бібліотека, від­повідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про   добровільне   об'єднання  територіальних громад», переходить у комунальну власність об'єд­наної громади. При цьому відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про культуру» виключення районної бібліотеки з базової мере­жі закладів культури районного рівня можливе лише за погодженням із Міністерством культури України.
Оскільки в цьому випадку всі публічні бібліотеки району матимуть одного власника, доцільно на їх базі створити публічну бібліотеку ОТГ із філіями. За публічною бібліотекою ОТГ збережуться всі функції районної бібліотеки.

II.  Складнішим є випадок, коли не всі, а лише кілька громад району об'єднуються в ОТГ із адміні­стративним центром у райцентрі. Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про добро­вільне об'єднання територіальних громад» ОТГ є правонаступником усього майна, прав та обов'язків територіальних громад, що об'єдналися, з дня на­буття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою ОТГ.
Оскільки районна бібліотека перебуває в спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, задовбльняє потреби жителів усіх громад району, вона не набуває статусу кому­нальної власності ОТГ.
Однак насправді вже фіксуються непоодинокі факти передачі районних бібліотек до комунальної власності однієї з ОТГ району. Обґрунтовуються такі рішення відсутністю коштів у районних бю­джетах.
При цьому погодження Міністерства культури України, відповідно до статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», не потрібно, якщо не відбувається реорганізація чи ліквідація бі­бліотеки. Але оскільки районна бібліотека виключа­ється із базової мережі закладів культури районного рівня, то таке виключення, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про культуру», як уже зазначалося, може відбуватися лише за погодженням із Міністерством культури України.
Алгоритм передачі районної бібліотеки до кому­нальної власності однієї з ОТГ району має бути таким:

1.   Орган   місцевого   самоврядування   ОТГ (міська, селищна, сільська рада) звертається до районної ради з пропозицією передати до кому­нальної власності  ОТГ районну бібліотеку – об'єкт спільної комунальної власності терито­ріальних громад сіл, селищ, міст району. При цьому необхідно враховувати, що відповідно до аб­зацу третього пункту 10 перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самовряду­вання в Україні» районні ради за пропозиціями сіль­ських, селищних, міських рад повинні приймати рі­шення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних  громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які розта­шовані на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад (у нашому випадку – це філії ЦБС). Тобто районна рада не зобов'язана передавати районну бібліотеку до комунальної власності якоїсь однієї ОТГ. Але якщо виникла така необхідність через відсутність бюджетних ресурсів, то, на нашу думку, районна рада може це зробити, погодивши своє рішення з органами місцевого самоврядування інших громад району, потреби жителів яких задовольняє районна бібліотека.

2. Районна рада приймає позитивне рішення щодо  передачі районної бібліотеки  до  кому­нальної власності однієї з ОТГ району.

3. Районна рада звертається до Міністерства культури України за отриманням погодження на виключення районної бібліотеки з базової ме­режі закладів культури районного рівня відповідно до  частини третьої статті 22 Закону України «Про культуру».

4. Після отримання погодження Міністерства культури України відбувається процедура пере­дачі районної бібліотеки до комунальної влас­ності однієї з ОТГ району.
Орган місцевого самоврядування ОТГ (міська, селищна чи сільська рада) на базі пере­даних йому бібліотек (районна та публічні бі­бліотеки, які були в комунальній власності громад, що об'єдналися в ОТГ) утворює публіч­ну бібліотеку ОТГ. Утім, якщо прийнято рі­шення про ліквідацію чи реорганізацію (у цьому випадку можливі такі форми реорганізації, як злиття, приєднання) якоїсь із цих, бібліо­тек, орган місцевого самоврядування ОТГ по­винен погодити зазначене рішення з Мініс­терством культури відповідно до статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
Орган місцевого самоврядування ОТГ та інші сільські, селищні, міські ради району, відповідно до статті 4 Закону України «Про співробітни­цтво територіальних громад», укладають між собою договір про спільне фінансування (утри­мання) публічної бібліотеки ОТГ у частині здійснення нею окремих функцій, які поширю­ються на всі публічні бібліотеки району (обро­блення та каталогізування фондів, методичне забезпечення, збирання та оброблення статис­тичних звітів тощо).


Примірку форму такого договору затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар­ства України від 27.08.2014 № 233. Органи місце­вого самоврядування, котрі укладають цей до­говір, узгоджують функції публічної бібліотеки ОТГ, що поширюються на всі публічні бібліотеки району, та розмір коштів, які спрямовує кожна сільська, селищна, міська рада району на забезпе­чення виконання публічною бібліотекою ОТГ цих функцій.
III. Відомі також випадки, коли територія району повністю покривається ОТГ (один район – кілька ОТГ). Тоді районну бібліотеку передають до кому­нальної власності лише однієї ОТГ.
У цьому разі для забезпечення належного рівня бібліотечного обслуговування населення всіх громад району можна рекомендувати такі варіанти організації бібліотечної мережі:

1. У першій ОТГ, до комунальної власності якої передали районну бібліотеку, та в інших ОТГ району на базі всіх публічних бібліотек від­повідної комунальної власності утворюються публічні бібліотеки ОТГ за алгоритмом, опи­саним вище. Далі органи місцевого самовряду­вання всіх ОТГ району, відповідно до статті 4 Закону України «Про співробітництво терито­ріальних громад», укладають із першою ОТГ договір про спільне фінансування (утримання) публічної бібліотеки першої ОТГ у частині здійс­нення нею окремих функцій, які поширюються на всі публічні бібліотеки району.
Тобто публічна бібліотека першої ОТГ буде для бібліотек усіх ОТГ району виконувати функції обро­блення і каталогізування фондів, методичного забезпечення, збирання та оброблення статистичних звітів тощо.

2. Існує й інша можливість зберегти потен­ціал районної бібліотеки: органи місцевого са­моврядування ОТГ району, відповідно до статті 4 Закону України «Про співробітни­цтво територіальних громад», створюють спільний комунальний заклад – публічну бібліо­теку (на базі публічних бібліотек усіх ОТГ району).
У цьому разі збережеться координація між усіма публічними бібліотеками району, буде досягнуто найоптимальнішого використання матеріальних та кадрових ресурсів.
Примірну форму договору про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2014 № 233.


Нормативно-правові акти, що регулюють зазначене питання

1. Про добровільне об'єднання територіальних громад [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII. – Текст, дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 09.10.2017).
2. Про культуру [Електронний ресурс] : Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-VI. – Текст, дані. – Режим до­ступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення: 09.10.2017).
3. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. – Текст, дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 09.10.2017).
4. Про співробітництво територіальних громад [Елек­тронний ресурс] :  Закон України від  17 черв. 2014 р. № 1508-VI. – Текст, дані. – Режим доступу:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1508-18  (дата звернення: 09.10.2017).
5. Про затвердження Примірних форм договорів про спів­робітництво територіальних громад [Електронний ресурс] : наказ М-ва регіонал. розвитку, буд-ва та житлово-комунал. госп-ва України від 27.08.2014 № 233. – Текст, дані. – Режим доступу: http://radrda.gov.ua/wp-content/uploads/233.pdf  (дата звернення: 09.10.2017).